پاپ فرزند ناخلف هنر موسیقی و چالش هایش در ایران!

۱۷مهر
نگارنده: فرزام توسلی

نگارنده: فرزام توسلی

در تعریف دقیق موسیقی پاپ، به معنای هر آنچه که مردم بشنوند؛ باید بگوییم هر سبکی، قطعاتی در درون خود دارد که پاپیولار محسوب می شوند…