پاوه

۱۲آذر
با اجرای پیام عزیزی

با اجرای پیام عزیزی

پیام عزیزی (خواننده موسیقی عرفانی) در حمایت از کودکان معمول پاوه کنسرت خیریه برگزار می‌کند.