پارتیتور خوانی و احوالات شخصیِ «خانه هنرِ خرد»

۲۶تیر
۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ در مجموعه لاجوردی

۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ در مجموعه لاجوردی

جشن انتشار دو اثر از پروژه های موسیقایی پارتیتور خوانی و احوالات شخصیِ «خانه هنرِ خرد»، ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ در مجموعه لاجوردی برگزار می شود.