ویرانی سنگ قبرهای هنرمندان

۲۱آبان
از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

hot-topic-logoسنگ قبر اصلی اکثر بزرگان ادب و هنر ایران که در امام زاده طاهر کرج به خاک سپرده شده بودند، به بهانه هم سطح سازی گورستان توسط متولیان امام زاده طاهر کرج ویران و سه طبقه شده است.
+جالب است بدانید که این قبرها سه طبقه شده و دو طبقه بعدی نیز به فروش گذاشته شده اند