وزیر ارشاد،هنر،فرهنگ،هنرهای تجسمی

27فروردین
قرارداد ۵ میلیارد تومانی در انتظار انجمن‌های تجسمی

قرارداد ۵ میلیارد تومانی در انتظار انجمن‌های تجسمی

قرارداد ۵ میلیارد تومانی در انتظار انجمن‌های تجسمی