وحید عسگریان

۰۸اسفند
«وحید عسگریان» مدرس آواز:

«وحید عسگریان» مدرس آواز:

شبیه خوانی و کپی کاری در موسیقی ایرانی یا به دلیل نیاز اقتصادی و البته مهمتر از آن قانع نبودن است چرا که برخی می خواهند یک شبه ره صد ساله بپیمایند. وحید عسگریان، مدرس آواز و خواننده پیشکسوت گفت: افرادی که دائما در حال تقلید و شبیه خوانی هستند به دلیل اینکه باید نیازهای […]