واکسن دوز سوم

01آذر
آوازی که محمد گلریز به هنگام دریافت دُز سوم واکسن سر داد

آوازی که محمد گلریز به هنگام دریافت دُز سوم واکسن سر داد

محمد گلریز حین دریافت نوبت سوم دُز واکسن خود آوازی سر داد.