هواپیمای شخصی انوشیروان روحانی

۰۱مهر

در گذر زمان

«انوشیروان روحانی» از استادان بنام موسیقی ایران، گواهینامه خلبانی دارد و در سالهای دور و در ایران هواپیمای شخصی داشته است.