هنرستان های هنرهای زیبا

۰۳شهریور
۳ هنرستان هنرهای زیبا در استان‌ها افتتاح شد
طی سال گذشته

۳ هنرستان هنرهای زیبا در استان‌ها افتتاح شد

هنرستان‌های هنرهای زیبا و موسیقی کشور به ۴۴ هنرستان، افزایش یافت.