همایون و محمدرضا شجریان

18مهر
همایون شجریان جزییات مراسم تدفین پدرش را شرح داد

همایون شجریان جزییات مراسم تدفین پدرش را شرح داد

همایون شجریان جزییات مراسم تدفین پدرش استاد محمدرضا شجریان را شرح داد.