همایون و محمدرضا شجریان

۱۸مهر
همایون شجریان جزییات مراسم تدفین پدرش را شرح داد

همایون شجریان جزییات مراسم تدفین پدرش را شرح داد

همایون شجریان جزییات مراسم تدفین پدرش استاد محمدرضا شجریان را شرح داد.