نیکو یوسفی

26آذر
«آواهای سرزمین مادری» کتاب گویا شد

«آواهای سرزمین مادری» کتاب گویا شد

یک پژوهشگر عرصه موسیقی از انتشار مجموعه کتاب گویای «آواهای سرزمین مادری» با موضوع موسیقی اقوام ایران در قالب هفت جلد خبر داد.