نورالدين رضوی سروستاني

05اردیبهشت

کنسرت حسین علیزاده و اخواص

حسین علیزاده در قالب گروهی سه نفره به یاد نورالدین رضوی سروستانی در شیراز به روی صحنه می رود.