نوازنده فلسطینی

16آذر
نوازنده هایی که اشغالگران را گول زدند!

نوازنده هایی که اشغالگران را گول زدند!

یک نوازنده فلسطینی، در یکی از اتاق‌های خانه‌اش در نوار غزه، آموزشگاه موسیقی کوچکی برپا کرده است برای اینکه، موسیقی در غزه نمیرد.