نمایش ساز

03مرداد
ویدئو؛

ویدئو؛

نشان دادن «ساز» در بخش خبری ۲۲ شبکه۳ و غافلگیری موسیقی دوستان