نمایشگاه «از کرانه‌های ارس»

۲۱خرداد

نمایش تصاویر دیده‌نشده از آذربایجان پس از نیم قرن

نمایش تصاویر دیده‌نشده از آذربایجان پس از نیم قرن