نقاشی‌های سهراب سپهری

16مهر

جیب‌های پُر از پول برای سهرابی که دیگر نیست!

جیب‌های پُر از پول برای سهرابی که دیگر نیست!