نفیرنامه

10بهمن

“نفیر نامه” فوزیه مجد منتشر شد

این کتاب به نوعی نقد،نظر و نگاه فلسفی٬ شاعرانه که شاید نمادین فوزیه مجد به موسیقی ردیف- دستگاهی ایران است…