نشست بررسی تخصصی موسیقی ردیف و مقامی

۲۴فروردین

صدای ممتد کشیدن آرشه بر ویولن موسیقی ایرانی را خاموش کرد

صدای ممتد کشیدن آرشه بر ویولن موسیقی ایرانی را خاموش کرد