نانسي پلوسي

17بهمن

کنایه کمدین سرشناس آمریکایی به ترامپ و دموکرات‌ها

کنایه کمدین سرشناس آمریکایی به ترامپ و دموکرات‌ها