مي صوفي افكن كجا مي فروشند

15دی
تازه ترین اثر داود آزاد

تازه ترین اثر داود آزاد

آلبوم تازه داود آزاد با عنوان «می صوفی افکن کجا می فروشند» در خانه هنرمندان ایران رونمایی خواهد شد.