مي صوفي افكن كجا مي فروشند

۱۵دی
تازه ترین اثر داود آزاد

تازه ترین اثر داود آزاد

آلبوم تازه داود آزاد با عنوان «می صوفی افکن کجا می فروشند» در خانه هنرمندان ایران رونمایی خواهد شد.