مظفر آکگول

11مرداد
در ۸۵ سالگی،

در ۸۵ سالگی،

خواننده قدیمی و دارنده جایزه «صفحه زرین» ترکیه درگذشت