مرکز بهداشت شمال تهران

11خرداد
واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت انجام شد
دوز اول

واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت انجام شد

هنرمندان بالای ۷۰ سال از مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، با همکاری مرکز بهداشت شمال تهران وابسته به دانشگاه شهید بهشتی یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ خردادماه در محل موسسه‌ واکسن کرونا دریافت کردند.