مرکز بهداشت شمال تهران

۱۱خرداد
واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت انجام شد
دوز اول

واکسیناسیون دومین گروه هنرمندان پیشکسوت انجام شد

هنرمندان بالای ۷۰ سال از مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، با همکاری مرکز بهداشت شمال تهران وابسته به دانشگاه شهید بهشتی یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ خردادماه در محل موسسه‌ واکسن کرونا دریافت کردند.