مرا بخوان

01دی
«مرا بخوان» با آوای استاد شجریان افتتاح شد
گزارشی از اولین نمایشگاه یلدا دوستی در پردیس ملت

«مرا بخوان» با آوای استاد شجریان افتتاح شد

نمایشگاه مرا بخوان که توسط یلدا دوستی هنرمند نقاش برپا می شود، کوششی در باب جستار موسیقی ایرانی در عالم نقاشی و خط و نزدیک شدن به روح موسیقی اصیل ایرانی است.