مراسم پلاک کوبی سنندج

۱۸بهمن
مراسم پلاک کوبی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی برگزار شد
با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد؛

مراسم پلاک کوبی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی برگزار شد

کردستان صبح امروز مراسم پلاک کوبی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی جهانی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد.