مدیر انتشارات آوای نکیسا

۲۰شهریور
فرهنگ‌سازی شود تا مردم بدانند موسیقی خوب باید در زندگی همه جریان داشته باشد

فرهنگ‌سازی شود تا مردم بدانند موسیقی خوب باید در زندگی همه جریان داشته باشد

مدیر انتشارات آوای نکیسا می‌گوید باید فرهنگ‌سازی شود تا مردم بدانند موسیقی خوب باید در زندگی همه جریان داشته باشد.