مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت

۲۶دی
عظیمی بر سر مزار هنرمندان پیشکسوت رفت

عظیمی بر سر مزار هنرمندان پیشکسوت رفت

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در نخستین روزهای کاری خود یاد هنرمندان پیشکسوت فقید را گرامی داشت.