محمود دهکردی

۱۹تیر
ساخت شاه کمان برای اولین بار در ایران توسط «محمود دهکردی» انجام شد
با سفارش و پشتیبانی «شروین مهاجر»

ساخت شاه کمان برای اولین بار در ایران توسط «محمود دهکردی» انجام شد

شاه کمان برای اولین بار در ایران توسط «محمود دهکردی» (هنرمند شهرکردی) با سفارش و پشتیبانی «شروین مهاجر» ساخته شد