محمذ اصفهانی

۳۰دی
«علاوه بر هنر منحصر به فردش به کمالی مثال زدنی رسیده بود»

«علاوه بر هنر منحصر به فردش به کمالی مثال زدنی رسیده بود»

محمد اصفهانی خواننده مطرح و بنام موسیقی پاپ کشورمان که سوگوار درگذشت استاد همایون خرم است در یادداشتی که رونوشتی از آن را در اختیار سایت موسیقی ایرانیان قرار داده، از ضایعه فقدان استاد همایون خرم گفته است.