محمد مهدی نراقیان

21دی
برگزاری آیین تودیع محمد مهدی نراقیان و معارفه علیرضا قزوه
قزوه: با موسیقی و صداوسیما بیگانه نیستم/ روایت نراقیان از توفیقات

برگزاری آیین تودیع محمد مهدی نراقیان و معارفه علیرضا قزوه

آیین تودیع محمد مهدی نراقیان و معارفه علیرضا قزوه روسای سابق و جدید دفتر شعر و موسیقی و سرود صداوسیما برگزار شد.