محمد لارتی

18دی
محمد لارتی: محوریت «نوای مهر» محدود به یک موضوع نیست
عنوان جشنواره ما با مهربانی گره خورده است

محمد لارتی: محوریت «نوای مهر» محدود به یک موضوع نیست

دبیر هنری نخستین جشنواره ملی موسیقی «نوای مهر» جزییات این رویداد هنری را تشریح و از محورهای این رویداد سخن گفت.