محمد حسین اسماعیلی

۰۹تیر
محمد حسین اسماعیلی خبر داد:

محمد حسین اسماعیلی خبر داد:

بانکی از اشعار موضوعی امام رضا (ع) برای استفاده هنرمندان در تولید آواها و نواهای رضوی در سامانه جشنواره آواها و نواهای رضوی بارگذاری شد. محمد حسین اسماعیلی قائم مقام دبیر جشنواره آواها و نواهای رضوی با اعلام این خبر توضیح داد: در دورنمای اهداف این جشنواره تعمیق و ترویج هنر آوایی معناگرا و تولید […]