محمد آرامباش

۱۸اسفند
ابداع ساز «شیکرا» توسط هنرمند هرمزگانی
وقتی کدو قلیانی ساز می شود

ابداع ساز «شیکرا» توسط هنرمند هرمزگانی

هنرمند هرمزگانی با خلاقیت خود با محصول درخت کدوکرا (کدو قلیونی) ساز جدیدی را ابداع کرد.