محمدميرزماني

۰۲شهریور

در جدیدترین سیاست‌های تفکربرانگیز ارشاد این تصمیم عجیب اجرایی می‌شود:

قانون جدید اجرای کنسرت موسیقی اعلام شد. از این پس اجراهای صحنه‌ای فقط یک سانس برگزار می‌شوند. مجوز برای سانس دوم منوط به داشتن شرایطی مانند درجه یک بودن گروه، استفاده از اشعار غیرعاشقانه و