محمدعلی نجفی

۲۸تیر

نویسنده‌ای که در دادگاه محمدعلی نجفی حاضر بود، چه کسی بود؟

نویسنده‌ای که در دادگاه محمدعلی نجفی حاضر بود، چه کسی بود؟