محمدعلی دلپذیر

۲۹دی
استاد محمدعلی دلپذیر درگذشت
پیشکسوت دهل نواز تربت جام

استاد محمدعلی دلپذیر درگذشت

علی مغازه ای؛ یکی از پژوهشگران موسیقی نواحی ایران، خبر درگذشت محمدعلی دلپذیر استاد دهل تربت جام و یکی از ذخایر موسیقی منطقۀ شرق خراسان را در قالب متنی منتشر کرد.