محمدرضا ظریف‌ صنایعی

۱۰آبان

روحش شاد و یادش گرامی باد

درگذشت یک هنرمند جوان