محمدرضا شحریان

۱۹اردیبهشت

همراه با استاد در ینگه دنیا – ۴

محمدرضا شحریان استاد آواز ایران با همراهی گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی در شهر کوپرتینو کلیفرنیا آمریکا به روی صحنه رفت؛ در ادامه عکسهای این اجرا را می توانید از موسیقی ایرانیان ببینید