محمدحسین خالدی

02شهریور
محمدحسین خالدی: هنرمندان تنها انتظاری که دارند، احترام و محبت است

محمدحسین خالدی: هنرمندان تنها انتظاری که دارند، احترام و محبت است

تنها ۱۲۰هزار تومان «حق هنرمندی» برای استاد پیشکسوت موسیقی ایران!