مجید مصطفایی

۱۶مهر
به سرپرستی مجید مصطفایی

به سرپرستی مجید مصطفایی

کنسرت گروه موسیقی پاپ «سوهام» با شعار «به امید روزی که دنیایی بدون جنگ و کشتار مردم داشته باشیم» به اجرای برنامه خواهد پرداخت