مجله‌ي مهرگانی

۰۲مهر

بصورت اینترنتی

به تازگی سومین شماره‌ی دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی که در زمینه‌ی مطالعات تاریخی و تجزیه و تحلیل موسیقی فعالیت می‌کند، منتشر شده