ماهنامه گزارش موسیقی

۰۷مرداد
با موضوع پرونده «کیخسرو پورناظری»

با موضوع پرونده «کیخسرو پورناظری»

دوره بیستم نسخه خبری تحلیلی ماهنامه گزارش موسیقی (شماره مسلسل ۶۸ مرداد ماه) با موضوع پرونده «کیخسرو پورناظری» منتشر شد.
+ماهنامه گزارش موسیقی بصورت تمام رنگی و در۶۴ صفحه منتشر شده است