قاضی

۰۶مرداد

منوچهر قوامی درگذشت

منوچهر قوامی درگذشت