فستیوال موسیقی نواحی و آیینی آینه دار

۱۶خرداد
برنامه های دومین روز فستیوال موسیقی آینه دار

برنامه های دومین روز فستیوال موسیقی آینه دار

روز دوم «دومین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی آینه دار» با اجراهایی از موسیقی هرمزگان و «کارگاه آموزشی و پژوهشی موسیقی خوزستان» برگزار می شود.
+دومین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی «آینه دار» به دبیری محمدرضا درویشی برگزار می شود