فرزاد فخرالدینی

۲۷مهر
د نباید فقط از مسئولین توقع داشت که شرایط را هموار سازند

د نباید فقط از مسئولین توقع داشت که شرایط را هموار سازند

فرزاد فخرالدینی نوازنده گیتار الکتریک می‌گوید نباید فقط از مسئولین توقع داشت که شرایط را هموار سازند و در این زمینه هنرمندان مسئولیت بزرگی بر دوش دارند.