فتحعلی اویسی

۱۰آذر
فتحعلی اویسی: موسیقی برایم تفریح جدی است

فتحعلی اویسی: موسیقی برایم تفریح جدی است

فتحعلی اویسی یکی از بازیگران قدیمی کشورمان که همواره در عرصه موسیقی فعالیت دارد گفت: موسیقی برایم تفریح جدی است.