فارل ویلیامز

۳۱شهریور
تظاهرات صدها نفر علیه خواننده آمریکایی

تظاهرات صدها نفر علیه خواننده آمریکایی

قرارداد تبلیغاتی دردسرساز خواننده «هپی»