غلام‌سخی رسولی

04آبان
نوازنده هراتی: طالبان پایم را با آبِ جوش سوزاندند
غلام‌سخی رسولی از آن‌چه در افغانستان بر سرش آمده است، می‌گوید

نوازنده هراتی: طالبان پایم را با آبِ جوش سوزاندند

غلام‌سخی رسولی، دوتارنواز هراتی که از جمله حاضران در چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بود و بعد از سقوط کابل به مشهد آمده است، می‌گوید طالبان در دوره حکومت قبلی‌شان (۲۰۰۱–۱۹۹۶) می‌خواستند سازش را بشکنند، به گردنش بیندازند و در بازار بچرخانندش و پای او را که مقاومت می‌کرده است، با آب جوش سوزانده‌اند.