علی نیک نام انزابی

۱۹اسفند
اعلام نامِ مدیرعامل انجمن موسیقی ایران
از سوی انجمن موسیقی ایران

اعلام نامِ مدیرعامل انجمن موسیقی ایران

علی نیکنام انزابی از سوی هیئت امنای انجمن موسیقی ایران به‌عنوان مدیرعامل این انجمن معرفی شد.