علی دولو قاجار

14مهر
گفتگو با علی دولو قاجار، از آرشیوداران موسیقی ایران
بسیاری از آثار پخش نشده بزرگان را هم دارم

گفتگو با علی دولو قاجار، از آرشیوداران موسیقی ایران

گفتگو با علی دولو قاجار، دارنده متنوع ترین آثار موسیقایی پخش شده و نشده بزرگان موسیقی که به شکلی می توان گفت از مراجع ارزنده موسیقی به شمار می آید.