عطیه بابایی

۲۷اردیبهشت
مجموعه دانش بنیان «Think Tank» ماحصل پژوهش خود را منتشر می کند
عطیه بابایی خبر داد

مجموعه دانش بنیان «Think Tank» ماحصل پژوهش خود را منتشر می کند

«عطیه بابایی» طراح و صاحب امتیاز مجموعه دانش بنیان « Think Tank» از در اختیار هنرمندان قرار دادن نتایج کار خود پس از پنج سال کار پژوهشی و علمی در حوزه‌ مخاطب شناسی موسیقی پاپ، خبر داد.